Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće koje donosi opće akte vrtića, Godišnji plan i program rada, financijska izvješća, proračun Ustanove, odluku o zasnivanju i prestanku rada stručnih djelatnika sukladno zakonu.  Odlučuje uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Duge Rese o stjecanju, opterećivanju i otuđenju  nekretnine i druge imovine, davanju na korištenje prostora vrtića, o raspodjeli viška prihoda za obavljanje i razvoj djelatnosti, o upisu djece i mjerilima upisa uz suglasnost osnivača, predlaže Gradskom vijeću imenovanje i razrješenje ravnatelja vrtića, promjenu djelatnosti, statusne promjene,  promjenu naziva i sjedišta vrtića te odlučuje i razmatra druga pitanja u skladu sa zakonom,  Statutom i općim aktima Ustanove.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa  obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama, te  broji pet (5) članova.

Tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika, jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića i  jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.

Mandat Članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Članovi Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Duga Resa su:

  1. Miroslav Furdek, predsjednik
  2. Suzana Grgić, član
  3. Martina Bežan, član
  4. Ante Lozo, član iz reda roditelja; mail: lozo.ante82@gmail.com
  5. Ivana Polović, član iz reda odgajatelja