KONAČNA UPISNA LISTA ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

KONAČNA UPISNA LISTA 2022./2023.

 

PRIVREMENA UPISNA LISTA 2022./2023.

 

RASPORED RODITELJSKIH SASTANAKA, 2022./2023.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA
KLASA:034-02/22-01/01
URBROJ:2133/78-01-22-01
Duga Resa, 06. svibnja 2022. godine
            Temeljem članka 1.a  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 11. Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Duga Resa, Povjerenstvo za upis  Dječjeg vrtića Duga Resa dana 06. svibnja 2022. godine objavljuje

 

O G L A S

za upis djece u programe DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA

 za pedagošku godinu 2022./2023.

 

1.PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJECE U NOVU PEDAGOŠKU GODINU

Zahtjevi za upis djece podnose se od 12. do 20. svibnja 2022. godine.

Zahtjev za upis predaje se isključivo putem putem aplikacije e-Upisi unutar nacionalnog sustava e- Građani, a sve preko poveznice: https://e-upisi.hr/ 

Zahtjevi koji ne budu potpuni, neće biti zaprimljeni.

 Napomena:
Molimo da prijavom u sustav e-Građani provjerite podatke koje ovaj sustav sadrži o vama kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno je iste izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

2. VRSTE PROGRAMA

Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:

– Redovni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi

3. UVJETI UPISA

Za upis djeteta uvjetuje se:

 • Prebivalište roditelja/udomitelja/skrbnika na području Osnivača

 • Uredan karton procijepljenosti djeteta/djece (iznimka su djeca koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva)

4. DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE

UZ ZAHTJEV ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU (dio dokumentacije povlači se automatski iz sustava e-Građani):

 1. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete

 2. Potvrda ili uvjerenje o prebivalištu roditelja od MUP-a

 3. Potvrda ili uvjerenje o prebivalištu djeteta od MUP-a

 4. Preslika osobnih iskaznica roditelja

 5. Iskaznicu imunizacije

 6. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 • Za dijete samohranog roditelja – dokazi (Smrtni list za preminulog roditelja, rodni list djeteta, Rješenje suda o samostalnom ostvarenju roditeljske skrbi ili drugi dokaz da je roditelj/roditelji lišen/i roditeljske skrbi)

 • Za dijete zaposlenih roditelja – dokazi o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a za oba roditelja, odnosno odgovarajuća isprava roditelja zaposlenog u inozemstvu – ovjereni preslik ugovora o radu ili druga odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radno-pravni status) – mogućnost  podizanja  navedenog dokaza preko aplikacije e-građanin

 • Za dijete roditelja na redovnom školovanju – potvrdu o redovitom školovanju

 • Za dijete roditelja branitelja ili invalida Domovinskog rata – presliku dokumenta da je roditelj/skrbnik djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata

 • Za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako maloljetno dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih

 • Za dijete iz obitelji s teže bolesnim roditeljima – liječničku potvrdu liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja

 • Za dijete u godini prije polaska u školu – vidljivo iz rodnog lista

 • Za dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi– odgovarajuće Rješenje ili Potvrdu nadležnog tijela odnosno Centra za socijalnu skrb

 • Za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – Rješenje HZZO o pravu na doplatak za dijete ili odgovarajuću Potvrdu o predanom zahtjevu

**Roditelji koji su korisnici prava na produljen roditeljski dopust do treće godine života djeteta, obvezni su dostaviti:

– Rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se ostvaruje navedeno pravo

**Za djecu s poteškoćama u razvoju potrebno je dostaviti:

– Presliku medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju odn. Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb  odn. Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju

**Za djeca koja žive u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama potrebno je dostaviti:

– Potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb  o korištenju socijalne pomoći

– Potvrdu Grada Duge Rese o uključenosti u socijalni program te sufinanciranju smještaja

 

ZAHTJEV ZA UPIS u Dječji vrtić Duga Resa podnosi se putem linka https://e-upisi.hr/  

od 12. 05.  do 20.05. 2022. godine.

 

U slučaju nejasnoća možete nam se obratiti na telefonske brojeve: 047/704-124  i 047/844-547 ili osobno na adresi  Ulica dr. Ivana Banjavčića 2 (objekt Resica) radnim danom od 07-15 sati. U slučaju osobnog dolaska, potrebna je prethodna najava na gore navedene brojeve telefona.

5. ROK I MJESTO OBJAVLJIVANJA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis će na temelju obrađenih i evaluiranih zahtjeva 06. lipnja 2022. godine objaviti  prve rezultate bodovanja, odnosno tzv. privremenu upisnu listu.

Navedeni rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama i web stranici Vrtića.

Prilikom objave rezultata upisa bit će objavljene i sve informacije o daljnjem završetku upisa, mjestu objave konačnih rezultata kao i obavezama roditelja prije polaska djeteta u dječji vrtić.

 

POVJERENSTVO  ZA UPIS

NAJAVA

UPISA U DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA

 

Dječji vrtić Duga Resa uključen je u projekt „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ koji provode Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva i CARNET.

U praksi to znači da se ove godine po prvi puta upisi u DV Duga Resa obavljaju putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani.

 

Rokovi za prijavu u svibnju kojih se vrtić mora u potpunosti pridržavati:

 • Administracija ustanova – 6. svibnja do 11. svibnja 2022.

 • Kreiranje zahtjeva za upis – 12. svibnja do 20. svibnja 2022. – u tom periodu roditelji podnose zahtjeve za upis

 • Obrada i evaluacija zahtjeva – 22. svibnja do 5. lipnja 2022.

 • Objava rezultata bodovanja – 6. lipnja 2022.

POZIVAMO SVE ZAINTERESIRANE RODITELJE DA ZA POTREBE E-UPISA OSIGURAJU PRISTUP SUSTAVU E-GRAĐANINA.

 

VAŽNO!

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2 (https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792) stoga obavještavamo sve roditelje/skrbnike koji još nisu prijavljeni na portal e-Građani da to učine u što kraćem roku. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani.

Prije prijave na Natječaj za upis djeteta u dječji vrtić molimo roditelje/skrbnike da obavezno pročitaju:

KORISNIČKE UPUTE ZA RODITELJE (Upisi u dječje vrtiće – korisničke upute)

Preduvjeti za korištenje aplikacije e-Upisi su:

 • pristup internetu,

 • postojanje OIB broja,

 • posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu e-Građani (razina 2).

Za početak, Središnji državni ured i nadležno Ministarstvo mole sve roditelje da prijavom u sustav e-Građani provjere podatke koje ovaj sustav sadrži o njima kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

Dodatne informacije možete dobiti dolaskom u dječji vrtić na adresi Ulica doktora Ivana Banjavčića 2 (7 – 15 sati), putem telefona/e-maila:

 • Ravnateljica: 704 – 124, vrticdresa@gmail.com

 • Stručni suradnici: 844 – 547, pedagogdresa@gmail.com, psihologdresa@gmail.com

 • Računovodstvo: 841 – 110, vrticdresa2@gmail.com

Sve dodatne informacije za upis bit će objavljene naknadno na našim mrežnim stranicama i stranicama Grada.

Procedura ispisa djeteta iz vrtića

Prema Ugovoru o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta, roditelj-korisnik usluga koji ispisuje dijete iz vrtića dužan je ispisati dijete putem Ispisnice koju će zatražiti u tajništvu/računovodstvu vrtića.

Korisnik usluga popunjenu Ispisnicu dužan je dostaviti najkasnije 15 dana prije planiranog ispisa.

Prilikom ispisa roditelj-korisnik usluga, dužan je podmiriti sve troškove, a podmirenjem istih dijete će se smatrati ispisanim.

Vrtić će pristupiti raskidu ugovora o pružanju usluga u slučaju ne plaćanja dospjelih obveza za 2 (dva) uzastopna mjeseca te pokrenuti postupak prisilne naplate potraživanja.

Vrtić može otkazati pružanje usluga i u drugim slučajevima utvrđenim općim aktima vrtića.