PRIVREMENA UPISNA LISTA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025. DOSTUPNA JE NA SLJEDEĆEM LINKU: PRIVREMENA UPISNA LISTA-OBJAVA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA

KLASA:034-02/24-01/01

URBROJ:2133/78-01-24-01

Duga Resa,  25. ožujka 2024. godine

 

Temeljem članka 1.a  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članaka 2. i 12. Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Duga Resa, Povjerenstvo za upis  Dječjeg vrtića Duga Resa dana  25. ožujka 2024. godine objavljuje

 

 

O G L A S

za upis djece u programe DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA

 za pedagošku godinu 2024./2025.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJECE U NOVU PEDAGOŠKU GODINU

Zahtjevi za upis djece podnose se od 30. ožujka do 10. travnja 2024. godine do 12,00 sati.

Zahtjev za upis predaje se isključivo putem aplikacije e-Upisi unutar nacionalnog sustava e- Građani, a sve preko poveznice: https://e-upisi.hr/

Zahtjevi koji ne budu potpuni, biti će zaprimljeni, no isti neće biti razmatrani.

Napomena: Molimo da prijavom u sustav e-Građani provjerite podatke koje ovaj sustav sadrži o vama kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno je iste izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

 1. VRSTE PROGRAMA

Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:

 1. Redovni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi
 • UVJETI UPISA

Za upis djeteta uvjetuje se:

 • Prebivalište/boravište roditelja/udomitelja/skrbnika na području Grada Duga Resa
 • Uredan karton procijepljenosti djeteta/djece (iznimka su djeca koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva)
 1. DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE

UZ ZAHTJEV ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU (dio dokumentacije povlači se automatski iz sustava e-Građani):

 1. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
 2. Potvrda ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu djeteta od MUP-a
 3. Potvrda ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu roditelja od MUP-a
 4. Preslika osobnih iskaznica roditelja
 5. Iskaznicu imunizacije
 6. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

- Dijete i roditelji s prebivalištem/boravištem na području Grada Duge Rese: potvrda/elektronički zapis o prebivalištu/boravištu MUP RH  za sve članove zajedničkog kućanstva ( oba roditelja i djeca)

- Za dijete oba zaposlena roditelja:  Potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ( Potvrde o radnom statusu roditelja – Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva)

- Za dijete roditelja zaposlenog u inozemstvu: Ugovor ili Potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu

- Za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima:  Nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi  ( Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja) ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja

- Za dijete samohranog roditelja – elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva), smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrdu o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

- Za dijete koje ostvaruje pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljsku ili skrbničku obitelj: odgovarajući dokaz nadležnog Centra za socijalnu skrb – Rješenje

- Za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: Presliku dokumenta da je roditelj djeteta invalid Domovinskog rata

- Za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):  elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva) i  dokaz o razvodu braka ( presudu) ili odluku suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obaveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u istom kućanstvu

- Za dijete osoba s invaliditetom: dokaz o invalidnosti iz Hrvatskog registra osoba s invaliditetom

- Za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako maloljetno dijete rodni  list ili izvadak iz matice rođenih

- Za dijete roditelja koji primaju doplatka za djecu: Rješenje ili potvrda/elektronički zapis HZMO-e o pravu na doplatak za dijete

- Za dijete roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade: odgovarajući dokaz nadležnog Centra za socijalnu skrb (Rješenje)

- Za dijete koje je strani državljanin i zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom na području Grada Duge Rese:  odgovarajući dokaz MUP-a RH

- Za dijete za koje je Centar za socijalnu skrb dalo preporuku da se upiše u Dječji vrtić (teški socijalni ili zdravstveni uvjeti, rizični razvojni i/ili obiteljski čimbenici i sl.):  Preporuka  Centra za socijalnu skrb

- Dijete čiji roditelj koristi pravo na produženi roditeljski dopust: Rješenje nadležnog HZZO-e

                                      

ZAHTJEV ZA UPIS u Dječji vrtić Duga Resa podnosi se putem linka https://e-upisi.hr/  od 30. 03.  do 10. 04. 2024. godine do 12,00 sati

U slučaju nejasnoća možete nam se obratiti na telefonske brojeve: 047/704-124  i 047/844-547 ili osobno na adresi  Ulica dr. Ivana Banjavčića 2 (objekt Resica) radnim danom od 07-15 sati. U slučaju osobnog dolaska, potrebna je prethodna najava na gore navedene brojeve telefona.

 1. ROK I MJESTO OBJAVLJIVANJA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis će na temelju obrađenih i evaluiranih zahtjeva 26. travnja 2024. godine objaviti  prve rezultate bodovanja, odnosno tzv. privremenu upisnu listu.

Navedeni rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama i Web stranici Vrtića.

Prilikom objave rezultata upisa bit će objavljene i sve informacije o daljnjem završetku upisa, mjestu objave konačnih rezultata kao i obavezama roditelja prije polaska djeteta u dječji vrtić.

 

POVJERENSTVO  ZA UPIS

Ana Božić, v.r.

 

Procedura ispisa djeteta iz vrtića

Prema Ugovoru o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta, roditelj-korisnik usluga koji ispisuje dijete iz vrtića dužan je ispisati dijete putem Ispisnice koju će zatražiti u tajništvu/računovodstvu vrtića.

Korisnik usluga popunjenu Ispisnicu dužan je dostaviti najkasnije 15 dana prije planiranog ispisa.

Prilikom ispisa roditelj-korisnik usluga, dužan je podmiriti sve troškove, a podmirenjem istih dijete će se smatrati ispisanim.

Vrtić će pristupiti raskidu ugovora o pružanju usluga u slučaju ne plaćanja dospjelih obveza za 2 (dva) uzastopna mjeseca te pokrenuti postupak prisilne naplate potraživanja.

Vrtić može otkazati pružanje usluga i u drugim slučajevima utvrđenim općim aktima vrtića.