RASPORED ODRŽAVANJA RODITELJSKIH SASTANAKA ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE dostupan je na sljedećoj poveznici: Raspored roditeljskih sastanaka - novoupisani2023

 

Konačni rezultati upisa dostupni su na sljedećoj poveznici: KONAČNA UPISNA LISTA 2023

 

Privremeni rezultati upisa dostupni su na sljedećoj poveznici: PRIVREMENA UPISNA LISTA 2023.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA

KLASA:034-02/23-01/01

URBROJ:2133/78-01-23-01

Duga Resa,  31. ožujka 2023. godine

Temeljem članka 1.a  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 11. Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Duga Resa, Povjerenstvo za upis Dječjeg vrtića Duga Resa dana 31. ožujka 2023. godine objavljuje

O G L A S

za upis djece u programe DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA

 za pedagošku godinu 2023./2024.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJECE U NOVU PEDAGOŠKU GODINU

Zahtjevi za upis djece podnose se od 06. do 14. travnja 2023. godine.

Zahtjev za upis predaje se isključivo putem aplikacije e-Upisi unutar nacionalnog sustava e-Građani, a sve preko poveznice: https://e-upisi.hr/

Zahtjevi koji ne budu potpuni, neće biti zaprimljeni.

Napomena:

Molimo da prijavom u sustav e-Građani provjerite podatke koje ovaj sustav sadrži o vama kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno je iste izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

2. VRSTE PROGRAMA

Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:

Redovni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi

3. UVJETI UPISA

Za upis djeteta uvjetuje se:

 • Prebivalište/boravište roditelja/udomitelja/skrbnika na području Grada Duga Resa

Uredan karton procijepljenosti djeteta/djece (iznimka su djeca koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva)

4. DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE

UZ ZAHTJEV ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU (dio dokumentacije povlači se automatski iz sustava e-Građani):

 1. 1. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
 2. Potvrda ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu djeteta od MUP-a
 3. Potvrda ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu roditelja od MUP-a
 4. Preslika osobnih iskaznica roditelja
 5. Iskaznica imunizacije
 6. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
 • Za dijete: izvadak iz matice rođenih i preslika imunizacijske iskaznice i potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu
 • Dokaz prebivališta/boravišta: potvrda/elektronički zapis o prebivalištu/boravištu MUP RH  za sve članove zajedničkog kućanstva ( oba roditelja i djeca)
 • Za dijete zaposlenog roditelja i/ili osobe koje koriste mjeru HZZ-a za stjecanje prvog radnog iskustva ili javnog rada: Potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (Potvrde o radnom statusu roditelja – Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva)
 • Za dijete roditelja zaposlenog u inozemstvu: Ugovor ili Potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu
 • Za dijete zaposlenog roditelja koji koristi pravo na neplaćeni dopust odnosno mirovanje radnog odnosa: Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (Potvrde o radnom statusu roditelja – Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva) i  Odluku poslodavca/rješenje o korištenju prava na neplaćeni dopust/mirovanje radnog odnosa
 • Za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima: Nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava  socijalne skrbi (Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja) ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja.
 • Za dijete samohranog roditelja: elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva), smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrdu o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • Za dijete koje ostvaruje pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljsku ili skrbničku obitelj: odgovarajući dokaz nadležnog Centra za socijalnu skrb – Rješenje
 • Za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: Presliku dokumenta da je roditelj djeteta invalid Domovinskog rata
 • Za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelji : elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva) i  dokaz o razvodu braka ( presudu) ili odluku suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obaveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u istom kućanstvu
 • Za dijete osoba s invaliditetom: dokaz o invalidnosti iz Hrvatskog registra osoba s invaliditetom
 • Za dijete iz obitelji s troje ili više djece: Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih za svako maloljetno dijete
 • Za dijete roditelja koji primaju doplatka za djecu: Rješenje ili potvrda/elektronički zapis HZMO-e o pravu na doplatak za dijete
 • Za dijete roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade: odgovarajući dokaz nadležnog Centra za socijalnu skrb (Rješenje)
 • Za dijete koje je strani državljanin i zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom na području Grada Duge Rese: odgovarajući dokaz MUP-a RH
 • Za dijete za koje je Centar za socijalnu skrb dalo preporuku da se upiše u Dječji vrtić (teški socijalni ili zdravstveni uvjeti, rizični razvojni i/ili obiteljski čimbenici i sl.): Preporuka Centra za socijalnu skrb
 • Dijete čiji roditelj koristi pravo na produženi roditeljski dopust: Rješenje nadležnog HZZO
 • Drugu dokumentaciju ukoliko to zatraži Dječji vrtić

                                   

ZAHTJEV ZA UPIS u Dječji vrtić Duga Resa podnosi se putem linka https://e-upisi.hr/  od 06. 04.  do 14. 04. 2023. godine.

U slučaju nejasnoća možete nam se obratiti na telefonske brojeve: 047/704-124  i 047/844-547 ili osobno na adresi Ulica dr. Ivana Banjavčića 2 (objekt Resica) radnim danom od 07-15 sati.

U slučaju osobnog dolaska, potrebna je prethodna najava na gore navedene brojeve telefona.

5. ROK I MJESTO OBJAVLJIVANJA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis će na temelju obrađenih i evaluiranih zahtjeva 02. svibnja 2023. godine objaviti  prve rezultate bodovanja, odnosno tzv. privremenu upisnu listu.

Navedeni rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama i Web stranici Vrtića.

Prilikom objave rezultata upisa bit će objavljene i sve informacije o daljnjem završetku upisa, mjestu objave konačnih rezultata kao i obavezama roditelja prije polaska djeteta u dječji vrtić.

 

POVJERENSTVO  ZA UPIS

Procedura ispisa djeteta iz vrtića

Prema Ugovoru o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta, roditelj-korisnik usluga koji ispisuje dijete iz vrtića dužan je ispisati dijete putem Ispisnice koju će zatražiti u tajništvu/računovodstvu vrtića.

Korisnik usluga popunjenu Ispisnicu dužan je dostaviti najkasnije 15 dana prije planiranog ispisa.

Prilikom ispisa roditelj-korisnik usluga, dužan je podmiriti sve troškove, a podmirenjem istih dijete će se smatrati ispisanim.

Vrtić će pristupiti raskidu ugovora o pružanju usluga u slučaju ne plaćanja dospjelih obveza za 2 (dva) uzastopna mjeseca te pokrenuti postupak prisilne naplate potraživanja.

Vrtić može otkazati pružanje usluga i u drugim slučajevima utvrđenim općim aktima vrtića.